Met bodemsanering zorgen wij voor een gezonde leefomgeving voor de toekomst

De specialisten van Gebr. Oomen kunnen door middel van een bodemonderzoek de opdrachtgever adviseren over het type verontreiniging en over de risico’s die het met zich mee brengt.

lees meer over ons
sanering
Bodemverontreiniging

In Nederland is er op veel plaatsen verontreiniging aanwezig in de bodem. Dit betekend dat er bij aanvang altijd een bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden voordat er gestart mag worden met een project.

Als er uit het bodemonderzoek blijkt dat de grond is verontreinigd heeft de eigenaar (afhankelijk van de grootte van de verontreiniging) een zorgplicht om deze verontreiniging zo snel mogelijk te verwijderen c.q. saneren.

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw). Ook de prijs speelt een niet onbelangrijke rol bij de keuze van een saneringstechniek.

Hierbij zijn verschillende technieken die kunnen worden toegepast:

  • in situ – sanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd
  • on site – verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort
  • ex situ – verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders

De te gebruiken technieken gaan gepaard met werkmethoden welke zijn vastgelegd en beschreven in de SIKB BRL 7000 en bijbehorende protocollen. Daarnaast is er een verwijzing naar de CROW 132 “werken in of met verontreinigde grond”.

Beschikking

Als er sprake is van ernstige verontreiniging dan dient het bevoegde gezag in de beschikking aan te geven of spoedige sanering noodzakelijk is vanwege de risico’s voor mens, plant of dier. Bij het bepalen van de risico’s houdt het bevoegde gezag rekening met het huidige en voorgenomen gebruik van de bodem en de mogelijke verspreiding van de verontreiniging. Wanneer spoedige sanering noodzakelijk is, dient de start van de sanering te liggen binnen de termijn die is gesteld in de beschikking.

De melding van een voorgenomen sanering, dient vergezeld te gaan met de resultaten van uitgevoerde bodemonderzoeken (nader onderzoek en saneringsonderzoek) en een saneringsplan.

Met de sanering mag u pas starten nadat het bevoegde gezag met het saneringsplan heeft ingestemd. De opdrachtgever en degene die de sanering feitelijk uitvoert zijn verplicht om het saneringsplan en de aan de beschikking verbonden voorschriften na te leven.

Na beëindiging van de sanering dient de saneerder een evaluatieverslag in te dienen bij het bevoegde gezag met daarin een beschrijving van:

  • De getroffen saneringsmaatregelen;
  • De kwaliteit van de bodem na het uitvoeren van de sanering;
  • De hoeveelheid van de eventueel afgegraven grond;
  • De bestemming van die grond;
  • De hoeveelheid, kwaliteit en herkomst van eventueel aangevoerde grond.

Natuurlijk is dit een kleine uiteenzetting van wat een bodemsanering inhoud. Neemt u gerust contact op met een van onze deskundigen voor uitgebreide informatie.

Arbo-wetgeving

Naast eisen die voortvloeien uit milieuwetgeving zijn er eisen die voortvloeien uit de Arbo-wetgeving waaraan opdrachtgever en aannemer zich moeten houden.

De BRL 7000 sluit aan op hetgeen wat vermeld staat in de regelgeving over de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Het betreft de Wet milieubeheer (Wm), Wet bodembescherming (Wbb), Waterwet (Wtw), het Besluit en Regeling bodemkwaliteit, en Besluit en Regeling Uniforme Saneringen (BUS en RUS), inclusief de meldingen via standaardformulieren bij uniforme saneringen.

“Bij het project Centrumroute Oudenbosch heeft Gebr. Oomen laten zien wat het bedrijf in zijn mars heeft! Naast de vakkundige kennis, ervaring en gedrevenheid van de medewerkers is de constructieve, meedenkende houding zeer prettig.”

ing. J.M. (Marc) WillemseSenior projectcoördinator civieltechniek Gemeente Halderberge

Laat u ontzorgen bij de aanleg, reconstructie of het onderhoud van uw bestrating, beton- en asfaltverhardingen. Neem vandaag nog contact met ons op

footer